header

Noi asiguram reusita afacerii dumneavoastra!

   RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA - 2017

 


Piteşti, Strada Dumbravei nr10
J03/2379/1994, C.I.F. RO 6748532
Tel/Fax 0248/221430
E-mail: evalexpertpitesti(at)yahoo(dot)com
RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA
SC EVAL EXPERT SRL

 


1.      Introducere

 In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, SC. EVAL EXPERT S.R.L. publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu Capitolul 10, art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate.

Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemul de control al calitatii, respectarea independentei si modul in care societatea efectueaza auditul statutar conform Standardelor Internationale de Audit, Codului Etic si cu respectarea dispozitiilor Ordonantei 90/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2016.

 

2.      Descrierea statutului juridic si a structurii asociatilor

 

SC EVAL EXPERT SRL are sediul în Piteşti, str. Dumbravei, nr.10, fiind identificată prin următoarele date: CIF RO6748532 şi număr de ordine în Registrul Comerţului JO3/2379/1994.

Calitatea de auditor persoană juridică este atestată prin AUTORIZAŢIA nr. 008 eliberată de CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA la data de 12.07.2001.

Societatea este înregistrata ca societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat si are 5 acţionari persoane fizice române, astfel:

·        Covariu Galation    49,97%

·        Mihăilescu Ciprian       45%

·        Mihăilescu Ion               5%

·        Miloşoiu Simona       0,02%

·        Covariu Valeria         0,01%

  

3.      Descrierea structurii conducerii firmei de audit

 Societatea este condusa de 4 administratori respectiv : Mihailescu Ion, Covariu Galation, Popescu Elena Daniela si Mihailescu Niculina care reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată.


4.      Descrierea sistemelor interne de asigurare a calitătăţii şi o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestuia

  

Descrierea sistemelor interne de asigurare a calităţii

 

Principalul obiectiv al activităţii SC EVAL EXPERT SRL constă în oferirea unor servicii de calitate, la un înalt nivel profesional, în mod consecvent.

 

Astfel, întrucât SC EVAL EXPERT SRL consideră calitatea serviciilor prestate a fi o componenta esenţială a reputaţiei sale şi o condiţie importantă a dezvoltării viitoare, a implementat şi aplică un SISTEM INTERN DE MANAGEMENT AL CALITATII conform EN ISO 9001:2008 pentru activităţi de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal.

Sistemul de control intern al calităţii al SC EVAL EXPERT SRL este prezentat în Manualulul de Control al Calităţii. Acest sistem include politici si proceduri conforme ISA 220 ,,Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare” si ISQC1 ,, Controlul calitatii pentru firmele care efectueaza audituri si revizuiri ale situatiilor financiare  precum si alte misiuni de asigurare si servicii conexe ” si trateaza :

-         responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei de audit ;

-         respectarea cerintelor etice;

-         proceduri suplimentare de pastrare a confidentialitatii datelor;

-         proceduri de spalare a banilor;

-         acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a misiunilor specifice;

-         resursele umane – competenta, experienta, performanta in cadrul misiunilor, dezvoltarea profesionala, desemnarea echipelor;

-         realizarea misiunii conform ISA si actelor normative in vigoare;

-         proceduri disciplinare si de evaluare a performantei;

-         proceduri de supervizare si revizuire a misiunilor de audit;

-         monitorizarea activitatii.

Compartimentul de control a calitatii revizuieste periodic activitatea echipelor de audit, intocmirea corespunzatoare si la timp a dosarelor si foilor de lucru, elaborarea opiniei pe baza concluziilor emise de auditori si discuta permanent impreuna cu conducerea societatii asupra aspectelor semnificative evidentiate in misiunile de audit, revizuire, etc.

Compartimentul de control al calitatii prin politicile si procedurile pe care le aplica urmareste :

-         obtinerea unei asigurări rezonabile cu privire la respectarea de catre auditori a Standardelor Internationale de Audit, a Codului Etic, a actelor normative in vigoare,  a politicilor interne ale firmei ;

-         obtinerea unei asigurări rezonabile că metodologia de audit a SC. Eval Expert SRL este cunoscuta de auditorii noi, si este implementată în mod corespunzător de intreg personalul firmei

Rezultatele verificarii si revizuirii misiunilor de audit sunt prezentate in cadrul unor rapoarte care sunt puse la dispozitia conducerii societatii in vederea eliminarii eventualelor deficiente si cresterii calitatii misiunilor de audit efectuate.

 

Declaratia managementului asupra eficientei sistemului de control al calitatii

 


Conducerea societatii se declară multumită că sistemul intern de asigurare a calitatii functionează eficient în ceea ce priveste obtinerea unei asigurări rezonabile că societatea si personalul acesteia respectă standardele aplicabile si de cerintele de reglementare si legale si că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstantele date.


 

5.      Indicarea datei când a avut loc ultima analiză independentă privind asigurarea calitătii


In luna aprilie 2011, SC Eval Expert SRL a facut obiectul unei verificari de asigurare a calitatii din partea Camerei Auditorilor Financiari din Romania asupra existentei si modului de aplicare a politicilor si procedurilor generale de control al calitatii aplicate de firma de audit, a procedurilor stabilite prin Standardele Internationale de Audit pentru misiuni de audit, misiuni de revizuire, servicii conexe si alte misiuni, a respectarii Codului Etic.

 

 

6.      Declaratie privind practicile de independentă ale firmei, care confirmă, de asemenea efectuarea unei analize interne de conformitate cu privire la independentă

 

 

 

SC. EVAL EXPERT SRL şi toţi profesioniştii angajaţi trebuie sa respecte politicile de etica si independenta conforme cu Codul de Etica IFAC.

SC. EVAL EXPERT SRL menţine o evidenţă scrisă a politicilor de independenţă.


Aceste politici se referă la:

-          SC EVAL EXPERT SRL deţine o evidenta a tuturor clienţilor sai, lista pe care o face cunoscuta tuturor angajaţilor si o actualizează periodic;

-          toti angajatii firmei trebuie să semneze o declaraţie de independenţă în fiecare an;

-          declaratia de independenta poate fi modificata in timpul anului daca apar amenintari la adresa independentei in vederea luarii masurilor de protectie corespunzatoare ;

-          noii angajati semnează de asemenea o declaraţie de independenţă ;

-          la începutul fiecărei misiuni, fiecare membru din echipa de audit semnează o declaraţie de independenţă in legătură cu clientul verificat

-          acceptarea misiunilor de audit si distribuirea acestora pe echipe se realizeaza in functie de verificarea respectarii independentie

 

7.      Declaratie privind politica firmei de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari

 SC. EVAL EXPERT SRL asigură programul de pregătire profesionala continuă a personalului. Acest program cuprinde participarea la cursuri profesionale in domeniul auditului, contabilitatii, fiscalitatii, la cursuri de pregatire interna, la cursurile si seminariile organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum şi alte cursuri de specialitate organizate de entitati/organisme autorizate.

Societatea respecta cerinţele obligatorii suplimentare de pregătire continuă stabilite de C.A.F.R.

  

8.      Informatii financiare care indică importanta firmei de audit, cum ar fi cifra de afaceri totala împărtită în tarife aferente auditului statutar al conturilor anuale si consolidate si tarife pentru alte servicii

 

In structura cifrei de afaceri se regasesc urmatoarele venituri :

 

 An 2016

 

lei

1. Venituri din audit statutar

248.527

2. Venituri din misiuni de audit financiar

235.058

3.Venituri din misiuni de asigurare (ISAE 3000)

0

4.Venituri din proceduri convenite

70.234

5.Venituri din contabilitate si consiliere contabilitate

51.600

6.Venituri din evaluare

8.816

7.Alte activitati/ surse

9.034

 

TOTAL CIFRA DE AFACERI

 

623.269

Onorariile sunt stabilite de comun acord între părţi şi sunt înscrise în contractul de prestări servicii încheiat şi semnat.

 

9.      Informatii privind baza remunerării partenerilor

 

Remunerarea partenerilor se realizeaza in tinandu-se cont de doua elemente : functia detinuta de fiecare partener si performanta, ceea ce includ : evaluarea calitatii muncii, excelenta in furnizarea serviciilor clientilor firmei, respectarea si promovarea valorilor firmei.

 

10.  Anexa   - Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre SC. EVAL EXPERT SRL in 2016

  

1.  CN Romarm Bucuresti

2.  Uzina Mecanica Plopeni

3.  S. Tohan Brasov

4.  Uzina Mecanica Cugir

5.  Fabrica de Arme Cugir

6.  S. Carfil Brasov

7.  Uzina Mecanica Moreni

8.      Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges

9.      Aquatem Ag 98 Curtea de Arges

10.  Uzina Mecanica Mija

11.  S.C Termo Calor Confort S.A Pitesti

12.  RATEN Mioveni

 

*** Descarcare raport ***

 

 

SC EVAL EXPERT SRL

 

  Piteşti, 10.03.2017