header

Noi asiguram reusita afacerii dumneavoastra!

   RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA - 2017

 


Piteşti, Strada Dumbravei nr10
J03/2379/1994, C.I.F. RO 6748532
Tel/Fax 0248/221430
E-mail: evalexpertpitesti(at)yahoo(dot)com
RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA
SC EVAL EXPERT SRL

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT STATUTAR

 

S EVAL EXPERT SRL

 

 

Introducere

 

In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar asupra situatiilor financiare anuale si consolidate, S. EVAL EXPERT S.R.L. publica acest raport anual privind activitatea de audit statutar in conformitate cu Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si cu Regulamentul 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerintele specific referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.

Informatiile furnizate in acest raport se refera la situatia societatii data de 31 decembrie 2017.

 

1.      Descrierea structurii juridice si a proprietarilor firmei de audit

 

S EVAL EXPERT SRL are sediul în Piteşti, str. Dumbravei, nr.10, fiind identificată prin următoarele date: CIF RO6748532 şi număr de ordine în Registrul Comerţului JO3/2379/1994.

Calitatea de auditor persoană juridică este atestată prin AUTORIZAŢIA nr. 008 eliberată de CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA la data de 12.07.2001.

Societatea este înregistrata ca societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat si are 5 acţionari persoane fizice române, astfel:

·        Covariu Galation    49,97%

·        Mihăilescu Ciprian       45%

·        Mihăilescu Ion               5%

·        Miloşoiu Simona       0,02%

·        Covariu Valeria         0,01%

2.      Descrierea structurii de guvernanta a firmei de audit

 

Societatea este condusa de 4 administratori respectiv :

-          Mihailescu Ion

-          Covariu Galation

-          Popescu Elena Daniela

-          Mihailescu Niculina

 

Administratorii reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

 

3.      Descrierea sistemului de control intern de calitate al firmei de audit si o declaratie a organismului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestuia

 

 

Descrierea sistemelor interne de asigurare a calităţii

 

Principalul obiectiv al activităţii S EVAL EXPERT SRL constă în oferirea unor servicii de calitate, la un înalt nivel profesional, în mod consecvent.

Astfel, întrucât S EVAL EXPERT SRL consideră calitatea serviciilor prestate a fi o componenta esenţială a reputaţiei sale şi o condiţie importantă a dezvoltării viitoare, a implementat şi aplică un SISTEM INTERN DE MANAGEMENT AL CALITATII conform EN ISO 9001:2008 pentru activităţi de contabilitate, audit financiar şi consultanţă în domeniul fiscal.

Sistemul de control intern al calităţii al S EVAL EXPERT SRL este prezentat în Manualulul de Control al Calităţii. Acest sistem include politici si proceduri conforme ISA 220 ,,Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare” si ISQC1 ,, Controlul calitatii pentru firmele care efectueaza audituri si revizuiri ale situatiilor financiare  precum si alte misiuni de asigurare si servicii conexe ” si trateaza :

-         responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei de audit ;

-         respectarea cerintelor etice;

-         proceduri suplimentare de pastrare a confidentialitatii datelor;

-         proceduri de spalare a banilor;

-         acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a misiunilor specifice;

-         resursele umane – competenta, experienta, performanta in cadrul misiunilor, dezvoltarea profesionala, desemnarea echipelor;

-         realizarea misiunii conform ISA si actelor normative in vigoare;

-         proceduri disciplinare si de evaluare a performantei;

-         proceduri de supervizare si revizuire a misiunilor de audit;

Rapoartele de audit statutare pentru situatiile financiare anuale individuale sau consolidate ale unei entitati de interes public, printre altele, sunt subiectul unei revizuiri de control al calitatii misiunii de partener care nu este implicat direct in misiune si care are suficienta experienta, cunostintele corespunzatoare si calificarile profesionale necesare, inainte de a emite raportul.

 

Declaratia managementului asupra eficientei sistemului de control al calitatii

 

Conducerea societatii se declară multumită că sistemul intern de asigurare a calitatii functionează eficient în ceea ce priveste obtinerea unei asigurări rezonabile că societatea si personalul acesteia respectă standardele aplicabile si de cerintele de reglementare si legale si că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstantele date.

Cel care face revizuirea este informat corespunzator de catre echipa de audit si efectueaza revizuirea intr-o astfel de maniera in care se obtin cunostite si o intelegere suficienta pentru a ajunge la concluzii. Responsabilitatea revizorului este de a efectua o revizuire obiectiva a principalelor aspecte de audit, contabilitate si raportare financiara pentru a documenta procedurile efectuate de revizor, ca niciun aspect nu a ajuns in atentia sa care sa-l fac ape revizor sa creada ca judecatile semnificative facute si concluziile la care s-a ajuns nu au fost corecte in circumstantele date.

Raportul de audit poate fi emis doar in situatia in care revizorul este satisfacut asupra faptului ca echipa de audit a abordat judecatile profesionale corecte si a tras concluziile potrivite, in conformitate cu standardele si regulamentele aplicabile.

 

4.      Data la care a avut loc cea mai recenta verificare a asigurarii calitatii

 

Camera Auditorilor Financiari din Romania a efectuat o revizuire de control al calitatii la S. Eval Expert SRL. Ultima revizuire a avut loc in noiembrie 2017.

 

5.         Lista cu angajamentele de audit statutar efectuate in cursul exercitiului financiar 2017

 

S.Eval Expert SRL a desfasurat angajamente de audit statutar in cursul exercitiului financiar 2017 la urmatoarele entitati de interes public :

ü S UZINA MECANICA MIJA

ü CN ROMARM SA

ü S UZINA MECANICA PLOPENI SA

ü S TOHAN SA

ü S UZINA MECANICA CUGIR SA

ü S FABRICA DE ARME CUGIR SA

ü S CARFIL SA BRASOV

ü S UZINA AUTOMECANICA MORENI SA

ü SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES

ü S.C AQUATEM AG 98 SA

ü SC TERMO CALOR CONFORT SA

ü REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA

 

S.Eval Expert SRL a desfasurat angajamente de audit statutar in cursul exercitiului financiar 2017 la alte entitati :

ü SC INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL

ü SC METABET CF SA

ü SC SELCA SA

ü CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BUCURESTI

ü SC BAT BASCOV SA

ü SC MECANPETROL SA

ü SC ALCADIBO SA

 

6.      Declaratie privind practicile implementate de firma de audit in materie de independenta

 

S. EVAL EXPERT SRL şi toţi profesioniştii angajaţi trebuie sa respecte politicile de etica si independenta conforme cu Codul de Etica IFAC.

S. EVAL EXPERT SRL menţine o evidenţă scrisă a politicilor de independenţă.

 

Aceste politici se referă la:

-          S EVAL EXPERT SRL deţine o evidenta a tuturor clienţilor sai, lista pe care o face cunoscuta tuturor angajaţilor si o actualizează periodic;

-          toti angajatii firmei trebuie să semneze o declaraţie de independenţă în fiecare an;

-          declaratia de independenta poate fi modificata in timpul anului daca apar amenintari la adresa independentei in vederea luarii masurilor de protectie corespunzatoare ;

-          noii angajati semnează de asemenea o declaraţie de independenţă ;

-          la începutul fiecărei misiuni, fiecare membru din echipa de audit semnează o declaraţie de independenţă in legătură cu clientul verificat

-          acceptarea misiunilor de audit si distribuirea acestora pe echipe se realizeaza in functie de verificarea respectarii independentie

 

 

 

7.      Declaratie privind politica firmei de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari

 

S. EVAL EXPERT SRL asigură programul de pregătire profesionala continuă a personalului. Acest program cuprinde participarea la cursuri profesionale in domeniul auditului, contabilitatii, fiscalitatii, la cursuri de pregatire interna, la cursurile si seminariile organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum şi alte cursuri de specialitate organizate de entitati/organisme autorizate.

 

8.      Informatii privind baza remunerării partenerilor

 

Partenerii sunt evaluati o data pe an. Remunerarea partenerilor se realizeaza in tinandu-se cont de doua elemente : functia detinuta de fiecare partener si performanta, ceea ce includ : evaluarea calitatii muncii, integritate, profesionalism, independenta si conformitate.

 

9.      Informatii financiare

 

Informatii despre cifra de afaceri a S Eval Expert SRL la 31.12.2017 este urmatoarea :

 Servicii

lei

1. Venituri din audit, din care :

476.445

       - Venituri din audit statutar al entitatilor de interes public

248.458

       - Venituri din audit statutar al altor entitati

170.846

2.Venituri din servicii permise care nu sunt de audit prestate unor entitati care sunt auditate de auditorul statutar sau firma de audit

0

3.Venituri din servicii conexe si alte servicii

192.197

TOTAL CIFRA DE AFACERI

668.642

Onorariile sunt stabilite de comun acord între părţi şi sunt înscrise în contractul de prestări servicii încheiat şi semnat.

 

10.  Descrierea politicii firmei de audit in ceea ce priveste rotatia partenerilor cheie de audit si a personalului

 

S. Eval Expert SRL mentine politici si proceduri privind rotatia partenerilor cheie de audit si a personalului. Astfel, partenerii cheie de audit nu trebuie sa participle mai mult de 7 ani consecutive in pozitia de partener cheie la o entitate de interes public. Acestia nu participa din nou la auditul statutar al entitatii de interes public inainte de expirarea a 2 ani de la incetarea acestui serviciu. In timpul perioadei de 2 ani, partenerul cheie de audit nu trebuie sa participle la auditul entitatii auditate, sa efectueze revizuirea controlului calitatii, sa se consulte cu echipa de audit sau cu entitatea auditata cu privire la aspect tehnice, evenimente sau sa influenteze in mod direct rezultatul auditului statutar.

Desi este responsabilitatea principala a partenerilor cheie de a se asigura ca respecta cerintele de rotatie, compania a implementat un proces de monitorizare care include, printre altele, analiza portofoliilor clientilor si a persoanelor imputernicite in diverse roluri in cadrul auditurilor statutare si luarea in considerare a competentei adecvate, capacitatea, volumul de munca si disponibilitatea auditorilor statutari.

 

 

 

 

 

S EVAL EXPERT SRL

 

Administratori,

 

Covariu Galation

 

Mihailescu Ion

 

 

               Data

27.06.2018